Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adatok:

dLANG-Special Bt.

dLANG-Special Speciális Nyelvi Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 3530 Miskolc, Arany János u. 11, 1 emelet 34. iroda
Cégjegyzékszám: 05-06-005198
Nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 21297485-1-05
Webcím: www.demkoandrea.hu
Levelezési cím:3530 Miskolc, Arany János u. 11, 1 emelet 34. iroda
E-mail cím: info@demkoandrea.hu
Telefonszám: 06204762028
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-131104/2017
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben, postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Visszaigazolás:   A   Megrendelő  által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   a dLANG-Special Bt.  általi, elektronikusan küldött elfogadása.

Képzés:  A dLANG-Special Bt. által  értékesített  könyvekhez, egyéb anyagokhoz igénybe  vehető szaktanári oktatási szolgáltatás (konzultáció) az ÁSZF 3.1. pontjának megfelelő tartalommal és feltételekkel.

 

 1. Megrendelési tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF tárgya a dLANG-Special Bt. által kínált nyomtatott és digitális könyvek, könyvcsomagok és egyéb oktatási segédletek Megrendelő általi megvásárlása, és a dLANG-Special Bt. általi leszállítása.

1.2. A dLANG-Special Bt. nyomtatott és digitális tankönyvei, egyéb oktatási segédletei (a továbbiakban: termékek) minden esetben a www.demkoandrea.hu honlapon történő rendelés leadásával rendelhetők meg.

1.3. A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) a dLANG-Special Bt. általi elektronikus levélben (e-mail) történő visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a dLANG-Special Bt. a megrendelést legkésőbb 10 (azaz tíz) naptári napon belül nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A dLANG-Special Bt. a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely a dLANG-Special Bt. honlapján (www.demkoandrea.hu) mindenkor elérhető.

1.4. A Megrendelő az e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen történő visszaigazolást, valamint azt a tényt, hogy a visszaigazolással közötte és a dLANG-Special Bt. között adásvételi szerződés jön létre, kifejezetten elfogadja.

1.5. A digitális könyvek árának kiegyenlítését követően a dLANG-Special Bt. e-mailben megküldi a Megrendelő részére a belépési kódot, amelynek segítségével a tankönyv hozzáférhetővé válik a weboldalon.

1.6. Amennyiben a Megrendelőnek a dLANG-Special Bt.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, újabb megrendelést nem adhat le. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilleti a megrendelés joga. Tartozás esetén a dLANG-Special Bt. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. A termékek mindenkori bruttó listaára a dLANG-Special Bt. honlapján érhető el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke a dLANG-Special Bt. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei a dLANG-Special Bt. honlapján érhetők el.

2.2. A dLANG-Special Bt. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot a dLANG-Special Bt. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a termékeket, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre.

2.3. Amennyiben a Megrendelő valamely termék(ek)re ad le megrendelést, a dLANG-Special Bt. a Megrendelőnek elektronikus számlát küld a megrendelés teljes árával és az árut utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során a dLANG-Special Bt. a terméke(ke)t futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; az áru teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a termékek érkezéséről.

2.4. A dLANG-Special Bt. a megrendelést a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a visszaigazolásban meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért a dLANG-Special Bt.-t felelősség nem terheli.

2.5. A megrendelt termékek ára minden esetben előre fizetendő, melynek módja lehet az utánvétes átvételen kívül banki átutalás is.

A dLANG-Special Bt. bankszámlaszáma:

10918001-00000070-51380000 Unicredit

A „Közlemény” rovatban annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért a dLANG-Special Bt. nem vállal felelősséget. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a dLANG-Special Bt. által kibocsátott elektronikus  számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.6. A Megrendelőnek a megrendelt termékekhez kapcsolódó képzés díjára vonatkozó fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza.

2.7. Amennyiben a kiszállított termék(ek), vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő tankönyveket tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 30 napon belül a dLANG-Special Bt. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és a dLANG-Special Bt. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a termék(ek) a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új termék(ek) árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett termék(ek) tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.8. A dLANG-Special Bt. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően. A dLANG-Special Bt. jótállást nem vállal.

 1. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A dLANG-Special Bt. által kínált termékek (az online képzési szolgáltatás kivételével) külön-külön, illetve az aktuális ajánlatoknak megfelelően különböző csomagokban rendelhetők meg. A dLANG-Special Bt. által kínált termékek – nem teljes körűen – az alábbi oktatási anyagokat tartalmazzák:

 • nyomtatott könyvek
 • digitális könyvek (e-book)
 • online képzési szolgáltatás stb.

Az online képzési szolgáltatás önmagában nem elérhető termék, kizárólag a weboldalon feltüntetett termékek megrendelése esetén válik jogosulttá a Megrendelő a képzési szolgáltatás vásárlására.

Amennyiben a Megrendelő a dLANG-Special Bt-vel online képzési szolgáltatást tartalmazó termék(ek) vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik a dLANG-Special Bt. online és személyes képzésében való részvételre.  A képzés keretei között a Megrendelő jogosult a dLANG-Special Bt-t képviselő szaktanárral online csatornán keresztül órákat venni, illetőleg személyesen konzultálni. Az online órák és a személyes konzultációk egyéni ütemezésűek, melyeket minden esetben a Megrendelő és a szaktanár egyeztet egymással a képzés megkezdését megelőzően. Amennyiben a feleknek nem sikerül előzetesen megegyezni a képzés ütemezésében, úgy mindkét fél jogosult az oktatási szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállni. Ebben az esetben a képzés díja a Megrendelőnek visszajár. Az oktatási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnésétől függetlenül az egyéb termékek vásárlására vonatkozó szerződés hatályban marad. A megrendelt termékek vételára – a képzési szolgáltatás díjának kivételével – tehát nem jár vissza automatikusan a Megrendelőnek.

Az órák alapja a nyomtatott valamint digitális tankönyvekben foglalt tananyag. Az oktatás részét képezi a szaktanár által adott házi feladatok szaktanár általi kijavítása, a Megrendelővel történő kiértékelése. Az oktatás  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a megrendelt egyéb termékek megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a vásárlónak az oktatás elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell.

A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Megrendelő a weboldalon közzétett termék(ek)et megvásárolja a dLANG-Special Bt-től a vételár előzetes, egyösszegű teljesítésével.

A dLANG-Special Bt. kötelezettséget vállal a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködő tevékenységéért.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított számla alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti.

Amennyiben a Képzés nyújtása a dLANG-Special Bt. felróható magatartásának következtében marad el, úgy a dLANG-Special Bt. kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

3.2. A megrendelt csomagok a honlapon meghatározott tartalommal kerülnek megküldésre.

3.3. Amennyiben a megrendelés a szállítási határidőként megjelölt időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt a dLANG-Special Bt. részére telefonon vagy e-mailben 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a megrendelést átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
A dLANG-Special Bt. a szállítás során elveszett terméket – feltéve, hogy a Megrendelő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az szállítás közben veszett el – kérésre a szerződés időtartama alatt 1 (azaz egy) alkalommal díjmentesen újraküldi.

 1. A Szerződés megszűnése

4.1. Elállás

A Megrendelő jogosult a megrendelés kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles az átvett csomagot hiánytalanul és sérülésmentesen, és a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni a dLANG-Special Bt. részére. A Megrendelő – amennyiben fogyasztó – az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén a dLANG-Special Bt. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a megrendelés díját és a postaköltséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A dLANG-Special Bt. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a megrendelést vissza nem szolgáltatta. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a csomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a megrendelés nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

4.2. Felmondás

Amennyiben a Megrendelő olyan tartalmú csomagot rendelt meg, mely oktatási szolgáltatást is tartalmaz, úgy jogosult az oktatás megkezdését követően a dLANG-Special Bt.-vel létrejött szerződést felmondani. Ez esetben a felmondás a dLANG-Special Bt. általi átvétellel hatályosul. A szerződés a jövőre nézve szűnik meg, a már teljesített szolgáltatások ellenértéke a Megrendelőnek nem jár vissza. A Megrendelő csupán a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét követelheti vissza. A dLANG-Special Bt. a Megrendelőnek visszajáró ellenértéket a Megrendelő által megjelölt módon fizeti vissza.

4.3. Az elállás és a felmondás kizártsága digitális könyv esetén

 

Az e-book mint digitális adattartalom nem tárgyi adathordozón kerül átadásra, így a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 20. § szakaszában foglalt indokolás nélküli elállási és felmondási jog a Megrendelőt nem illeti meg.

 

4.4. A dLANG-Special Bt. felmondási joga

A dLANG-Special Bt. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi (pl. a futárnak a megrendelés ellenértékét nem fizeti meg), vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a dLANG-Special Bt. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely utóbbi  esetekben szerződésszegésenként 100.000 Ft, azaz százezer forint kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül. A dLANG-Special Bt. jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a dLANG-Special Bt. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése.

4.5. Egyoldalú módosítás

A dLANG-Special Bt. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A dLANG-Special Bt. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
 2. ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
 3. ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
 4. ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak a dLANG-Special Bt. határozata alapján;
 5. ha a módosítást a dLANG-Special Bt. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

4.5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a dLANG-Special Bt. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

4.6. A  dLANG-Special Bt. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel a dLANG-Special Bt.-nél szokásos módok egyikén közli.

4.7. Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított csomagot kifizetni, azonban, amennyiben a Megrendelő szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, mentesül a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

 1. Adatkezelési tájékoztató

 
5.1. A dLANG-Special Bt. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tankönyvekről, tananyagokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a dLANG-Special Bt. általi kezeléséhez. A dLANG-Special Bt. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131104.

 1. Egyebek

6.1. A dLANG-Special Bt. termékei – ideértve az e-book digitális adattartalmát és az elektronikus konzultációk videó- és hanganyagát is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja a dLANG-Special Bt. A Megrendelő a megvásárolt tankönyveket, mint műpéldányt valamint a konzultációk anyagát kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy a dLANG-Special Bt. a rendelkezésére bocsátotta.
A dLANG-Special Bt. kizárólagos joga többek között, hogy a tankönyveket bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

6.2. A Megrendelő a tankönyvek és egyéb szakmai anyagok megszerzését követően sem adhatja azokat bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

 1. Feltételek

 
7.1. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, a levelekre nem válaszol, illetve a megrendelés a megadott címről visszaérkezik, a dLANG-Special Bt. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.2. A Megrendelő panaszjogával a dLANG-Special Bt.-nél telefonon, illetve papír alapú levél és e-mail útján élhet, továbbá panaszával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.) is fordulhat. A dLANG-Special Bt. az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.3. A dLANG-Special Bt. panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a tankönyvekről általános tájékoztatást nyújt.

7.4. Ha a Megrendelő a dLANG-Special Bt.-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A dLANG-Special Bt. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

7.5. A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.6. A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy a dLANG-Special Bt. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

7.7. A dLANG-Special Bt. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.8. Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.9. Jelen szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Miskolci Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék illetékességének.

7.10. A dLANG-Special Bt. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

8.A DLANG-SPECIAL BT. FELELŐSSÉGE

8.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a dLANG-Special Bt. nem felelős a weboldal használatának következményeként a Megrendelő számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a megrendelő számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

8.2. A Megrendelő a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, és a dLANG-Special Bt. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely annak használatából ered.

8.3. A dLANG-Special Bt. a honlapon a honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben a dLANG-Special Bt. a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.

Kelt Miskolc, 2017.12.04.